Schemat opracowań profili europejskiej polityki państwTa część tekstów poddana jest dodatkowym wymaganiom, umożliwiającym stworzenie określonego wzorca dla publikowanych opracowań, zwiększającego zarówno ich utylitarnych charakter, jak i umożliwiającego dalsze prace porównawcze.

(W przypadku niektórych państw, zwłaszcza nie-członkowskich UE, konieczne będzie odejście od wskazanego schematu)

1.    Tytuł

Zunifikowany: „Europejska polityka .....(nazwa państwa)”

2. Wstęp

Retrospektywne spojrzenie na relacje państwa ze Wspólnotami/UE (czy było to państwo założycielskiej „6”; jeśli wstąpiło na późniejszym etapie, to jak kształtowało swoje relacje z WE/UW; wskazanie głównych uwarunkowań polityki europejskiej; Kwestie formalno-prawne (konstytucja); okoliczności aplikacji i wejścia (jeśli weszło na późniejszym etapie; jeśli państwo pozostaje poza UE – przedstawić uwarunkowania oraz relacje instytucjonalne]

3.    Opinia publiczna

Wskazanie głównych trendów opinii publicznej w odniesieniu do integracji europejskiej; oparte na badaniach demoskopijnych – krajowych i międzynarodowych (europejskich - Eurobarometer) W tej części należy przedstawić przebieg i uwarunkowania. Skupić się należy na głównych wskaźnikach, budując narrację wokół 3-4 elementów, np. tendencje w zakresie poparcia dla akcesji (wykres + analiza), poparcie dla członkostwa (po wejściu) – wykres + analiza; poparcie dla wejścia do strefy euro (wykres + analiza).  

4.    Referendum

Jeśli takowe były, ale w tych przypadkach, gdzie nie były organizowane (Niemcy), a gdzie toczyła się społeczna i polityczna debata nad ich ew. wprowadzeniem, przedstawić uwarunkowania konstytucyjne oraz społeczną dyskusję. Uwarunkowania prawne referendów tzw europejskich (konstytucjonalizacja, ustawodawstwo). Przebieg (kampanie referendalne), wynik, konsekwencje.

5.    Partie polityczne

W podziale: lewica – centrum – prawica, należy przedstawić stanowisko i ewolucję stanowisk głównych współczesnych parlamentarnych partii politycznych. Za podstawę bierzemy obecne partie parlamentarne, „idąc do tyłu” odwołujemy się do ich wcześniejszych stanowisk, ew. stanowisk partii-poprzedniczek. Uwzględniamy wszystkie obecne partie parlamentarne, natomiast  z poprzednich kadencji parlamentu, jeśli nie są już współcześnie reprezentowane, tylko w przypadku gdy  należały do trzech największych partii w danej kadencji. Zalecane: wykorzystanie dokumentów programowych partii.

6.    Doktryna integracyjna  

Ogólne określenie „filozofii” polityki europejskiej danego państwa oraz charakterystyka głównych nurtów reprezentowanych przez poszczególne rządy; oprzeć na dokumentach rządowych nie na dokumentach partii rządzących. Skupiamy się na tych elementach polityki rządów, które mają/miały charakter ponad-partyjny, wynikający ze specyficznych geopolitycznych interesów danego kraju, co decyduje o priorytetach jego polityki w UE lub wobec UE.

Za doktrynę uznajmy względnie koherentny układ idei, stanowiących podstawę realizowanej polityki. Choć w literaturze brak klarownej definicji „doktryny”, pojęcie to występuje zwykle w kontekście określonej, spójnej polityki realizowanej przez dane państwo, rządy lub rząd. Głębokie różnice występujące w ramach współczesnych demokratycznych systemów politycznych powodują, że nieco inną praktyczną wykładnię zyskuje ono w poszczególnych częściach świata. W Stanach Zjednoczonych najczęściej jest utożsamiane z polityką – zwykle zagraniczną – określonego prezydenta, pod warunkiem, że zyskuje ona spójną konstrukcję oraz naznaczona jest wyraźną wizją ideową. W Europie doktryna jest utożsamiana ze względnie spójną i względnie trwałą (wykraczającą jednak poza istnienie pojedynczego rządu i jednostkową alternację władzy) polityką państwa. W odniesieniu do Polski termin „doktryna integracyjna” będziemy ujmować w tym drugim znaczeniu.

7.    Parlament Europejski

Dotyczy państw członkowskich. Trzy ostatnie kadencje omówić bardziej szczegółowo z przywołaniem w trzech tabelach danych dotyczących wyników (pod tabelami komentarz i analiza). Wcześniejsze wybory – ogólnie: najważniejsze zjawiska, tendencje, procesy, aktorzy.

8.    Konkluzje.

Główne kierunki i priorytety europejskiej polityki państwa, perspektywy rozwoju.

9. Bibliografia    

      Europejczycy wobec Europy
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "ETE Working Paper" zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i nadano numer ISSN: 2449-8742