Cele projektuGłówne cele projektu:

- integracja środowiska badaczy zajmujących się europeizacją państw;

- stworzenie płaszczyzny naukowej debaty dla badaczy zajmujących się problematyką relacji poszczególnych państw z Unią Europejską oraz reakcji ich systemów politycznych na proces integracji europejskiej;

- prowadzenie badań nad kondycją państwa w zjednoczonej Europie;

- stworzenie płaszczyzn komparatystycznych w zakresie polityki europejskiej poszczególnych państw;

- propagowanie i upowszechnianie badań w zakresie europejskiej polityki państw;

- stworzenie platformy ułatwiającej dostęp szerszego grona tak badaczy jak i osób spoza środowiska naukowego (studentów) do dorobku naukowego z zakresu europejskiej polityki państw;

- ułatwianie i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych;

- tworzenie ekspertyz w zakresie europejskiej polityki państw, uwzględniających m.in. występowanie obiektywnych i subiektywnych zgodności i subiektywnych/obiektywnych konfliktów; określanie możliwości tworzenia potencjalnych sojuszy (koalicji państw), ograniczania występujących konfliktów; stworzenie mapy zgodności/niezgodności polityki ogólnej i polityk sektorowych poszczególnych państw w odniesieniu do europejskiej polityki Polski oraz jej polityk sektorowych.


Europejczycy wobec Europy
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "ETE Working Paper" zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i nadano numer ISSN: 2449-8742