Uzasadnienie projektuW badaniach nad integracją europejską, zwłaszcza w Polsce, dominuje perspektywa ogólnoeuropejska, a w jej ramach szczególnie mocno – nurt instytucjonalny (instytucje UE). Nie odzwierciedla to w pełni istoty polityki europejskiej, która w swej różnorodności, a w odniesieniu do poszczególnych państw – unikatowości, staje się zjawiskiem znacznie bardziej dynamicznym i wielopoziomowym, niż można to wyprowadzić z takich ogólnych analiz. Istotne staje się w takiej sytuacji nie tyle promowanie opozycyjnego stanowiska wobec odgórnych (top-down) trendów w analizie integracji europejskiej, ile bardziej dopełnienie ich ujęciami oddolnymi (bottom-up). Badania takie – analizujące integrację europejską z perspektywy państw (zarówno członkowskich, kandydackich, aspirujących do UE; jak i nie-członkowskich i nie aspirujących do członkostwa) zawsze stanowiły istotny element badań europeistycznych. Główną ich słabością pozostaje „segmentowość”, fakt, że ustalenia dotyczące poszczególnych państw w niewielkim stopniu konfrontowane są z badaniami dotyczącymi innych państw europejskich. Istniejące analizy komparatystyczne dotyczące tak państw (systemów politycznych) w ramach UE, jak i ich składowych (systemy partyjne) są również zdominowane przez optykę indukcyjną. Należy zatem zakładać, że stworzenie w miarę zunifikowanych ram analizy europejskiej polityki państw stworzy wygodną płaszczyznę analiz porównawczych oraz wyprowadzania twierdzeń uogólniających.          Europejczycy wobec Europy
Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole

Czasopismo naukowe "ETE Working Paper" zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i nadano numer ISSN: 2449-8742